29.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Галичина-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 Львів Городоцька 282

4. Міжміський код, телефон та факс

0322320740 д/н

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 27.12.2016;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" "протокол б/н від 27.12.2016 р";

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 28.12.2016;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО".

 

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н В

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

29.12.2016

(дата)