05.05

Повідомлення про виникнення особливої інформації (обрання Голови НР 04.05.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Галичина-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 м.Львів вул.Городоцька 282

4. Міжміський код, телефон та факс

(032)232-07-49 (032)232-07-40

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Посадову особу – Голову Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 04.05.2016 року на пiдставi рiшення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол №04/05/2016-1 вiд 04.05.2016 року). Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правління.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)