02.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій. 30.03.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 Львів Городоцька 282

4. Міжміський код, телефон та факс

0322320740 д/н

5. Електронна поштова адреса

admin@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

 

II. Текст повідомлення

1).30.03.2018 р. емітентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ "ГАЛИЧИНА-АВТО" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збільшився.

До зміни розмір пакета становив 7155420 шт. простих iменних акцiй,  розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 98,695448%, розмір частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 99,999888%.

Після зміни розмір пакета становить 7250000 шт. простих iменних акцiй, розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%, розмір частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 100%.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)