25.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 25.03.2011 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Галичина-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Львів, вул. Городоцька, буд. 282, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на «25» березня 2011 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, будинок 282, другий поверх, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

Найменування показника За звітний період 2010р

Усього активів 14687
Основні засоби 8036
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 4655
Сумарна дебіторська заборгованість 877
Грошові кошти та їх еквіваленти 808
Нерозподілений прибуток 10199
Власний капітал 13597
Статутний капітал 900
Довгострокові зобов'язання 0
Поточні зобов'язання 1007
Чистий прибуток (збиток) 341
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 106

Найменування показника За звітний період 2009р

Усього активів 15250
Основні засоби 8267
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 4362
Сумарна дебіторська заборгованість 1353
Грошові кошти та їх еквіваленти 925
Нерозподілений прибуток 9884
Власний капітал 13292
Статутний капітал 900
Довгострокові зобов'язання 0
Поточні зобов'язання 1955
Чистий прибуток (збиток) 1105
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 108

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:
початок реєстрації – 10 годин 00 хвилин;
закінчення реєстрації – 10 годин 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 25 березня 2011 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних зборах необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства м. Львів, вул. Городоцька, будинок 282, другий поверх, кімната № 204, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних загальних зборів за адресою : м. Львів, вул. Городоцька, будинок 282, другий поверх, кімната № 204. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.
Контактна особа – юриконсульт Усенко Михайло Ігоревич. 
Довідки за телефоном: +38(032) 232-07-40