17.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.03.2012 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Галичина-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Львів, вул. Городоцька, 282 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 06.02.2012 року, на «22» березня 2012  року о 12:00 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

25829

14687

Основні засоби  

7776

7888

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

232

25

Сумарна дебіторська заборгованість  

9007

877

Грошові кошти та їх еквіваленти 

330

808

Нерозподілений прибуток 

10289

10199

Власний капітал 

13686

13597

Статутний капітал 

900

900

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

12033

1007

Чистий прибуток (збиток) 

107

341

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1500000

1500000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

91

103

              Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11:00; закінчення реєстрації – 11:40.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 16 березня 2012 р.

              Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

            Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 204 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.

        Контактна особа – юрисконсульт Яцишин Іван Володимирович

        Довідки за телефоном: +38(032) 232-07-40

 

Генеральний директор ПАТ «Галичина-АВТО»                                           Н.В. Зінкевич