11.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2015.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код 32801235, місцезнаходження за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.02.2015 року на 14 квітня 2015 року о 09.00 годині за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

 9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.

 10. Обрання членів Наглядової Ради.

 11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

 12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

 13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.

 14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

 18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

 19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

30 734

50 406

Основні засоби (за залишковою вартістю)

22 713

41 406

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3 383

4 069

Сумарна дебіторська заборгованість

2 618

1 784

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 487

2 109

Власний капітал

12 574

28 042

Статутний капітал

4 350

4 350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7 999

23 467

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

3 041

Поточні зобов'язання і забезпечення

18 160

19 323

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(2,13352)

(0,08262)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(2,13352)

(0,08262)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 250 000

7 250 000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –о 08.00 год.; закінчення реєстрації – о 08.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-  представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Зінкевич Надія Володимирівна.

Контактна особа – Зданкевич Олексій Зіновійович.

Довідки за телефоном: (032)232-07-57.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» № 48 від 12.03.2015 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

 

 

 

Генеральний Директор                                                                                                                                      Н.В. Зінкевич