05.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Галичина-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 18.02.2013 року, на 05.04.2013 року о 10:00 годині за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів

49 408

42 139

Основні засоби

41 337

31 176

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4 377

6 106

Сумарна дебіторська заборгованість

2 190

2 197

Грошові кошти та їх еквіваленти

902

330

Нерозподілений прибуток

27 569

26 599

Власний капітал

32 144

29 996

Статутний капітал

4 350

900

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

17 083

12 033

Чистий прибуток (збиток)

-1 302

107

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 939 891

1 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

89

91

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 09:00; закінчення реєстрації – 09:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 204, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.    

        Контактна особа – Зданкевич Олексій Зіновійович.

        Довідки за телефоном: +38(032) 232-07-40.

 

Генеральний директор

ПАТ «Галичина-АВТО»                                                                                                           Н.В. Зінкевич